Hợp thức hóa chi phí quà Tết

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Luật kế toán

Hostvn

Thủ thuật kế toán – Tết sắp đến, ngoài việc thưởng tiền, các doanh nghệp thường tặng quà cho người lao động, vừa thiết thực lại thể hiện sự quan tâm đến đời sống nhân viên. Chi phí bỏ ra để mua quà Tết là không nhỏ,  nhưng chi phí đó có được khấu trừ thuế GTGT và cộng vào chi phí của doanh nghiệp không ? Câu hỏi mà nhiều kế toán đang đi tìm câu trả lời.

chi-phi-qua-tet.thuthuatketoan.vn

Khi tặng quà Tết cho người lao động doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn ?

Căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3 TT26/2015TT-BCT ngày 27/2/2015, sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các trường hợp hàng hóa,dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hóa luôn chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đẻ tiếp tục quá trinh sản xuất)

Căn cứ điểm 2.4 phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014:

  1. b) Đôi với hàng hóa dịch vụ dùng để cho,biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT( hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như trên hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách

=> Như vậy bạn cần phải xuất hóa đơn để để ghi nhận chi phí mua quà.

hoa-don.thuthuatketoan.vn

Thuế GTGT khi mua quà Tết có được khấu trừ ?

Căn cứ khoản 3, Điều 7 và khoản 5, Điều 14  Thông tư 219/2013TT-BCT ngày 31/12/2013.

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
  2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

=> Mua quà dùng để tăng cho nhân viên được khấu trừ thuế GTGT. Qùa dùng để cho biếu tặng phải chịu thuế đầu ra. Và giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoắc tương đương tại thời điểm cho, biếu, tặng.

Chi phí đó có được trừ khi tính thuế TNDN ?

Thue-TNDN.thuthuatketoan.vn

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT_BTC (đã được sửa đổi bổ sung  tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT_BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT_BTC)

Các chi phí quà Tết được trừ khi quyết toán thuế TNDN nếu hoạt động đó có đầy đủ hóa đơn mua quà Tết, có đầy đủ chứng từ thanh toán không dung tiền mặt (nếu có), có xuất hóa đơn khi tặng quà cho người lao động và cuối cùng được quy định trong quy chế tài chính, quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

Hostvn