Hàm COUNTIF – Đếm số lần xuất hiện của Số hoặc văn bản trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hostvn

Ví dụ dưới đây hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của số hoặc văn bản trong Excel

Ví dụ 1: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ “star” (không có thêm ký tự nào nữa)

1

Ví dụ 2: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ “star” + 1 ký tự bất kỳ đứng sau nó

2

Ví dụ 3: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ “star”+ một loạt các ký tự đứng sau nó

3

Ví dụ 4: Ví dụ, để đếm số lượng các ô có chứa từ “star” (ô có thể có thêm các ký tự khác)

4

Ví dụ 5: để đếm số lượng các ô có chứa văn bản.

5

Hostvn